VIAC INFO
OBCHODNÉ PRÁVO
VIAC INFO
POZEMKOVÉ PRÁVO
VIAC INFO
ZÁPIS DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
VIAC INFO
VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
VIAC INFO
ZÁPIS DO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
VIAC INFO
PRÍPRAVA ZMLÚV
VIAC INFO
ZASTUPOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ
VIAC INFO
ZASTUPOVANIE V TRESTNOM KONANÍ
viac info
OBCHODNÉ PRÁVO
viac info
POZEMKOVÉ PRÁVO
viac info
ZÁPIS DO REGISTRA PARTNEROV
viac info
VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
viac info
ZÁPIS DO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
viac info
PRÍPRAVA ZMLÚV
viac info
ZASTUPOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ
viac info
ZASTUPOVANIE V TRESTNOM KONANÍ

+421 944 272 007

zákaznícka linka

Advokátska kancelária JUDr. Jozef Jesenič

     

Naša advokátska kancelária sa zaoberá poskytovaním právnych služieb  z oblasti občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva, pracovného práva aj správneho práva.

Právne služby poskytujeme pre domácich aj zahraničných klientov. V každom prípade postupujeme individuálne tak, aby bola zaručená ochrana záujmov nášho klienta.

Pri poskytovaní právnych služieb poskytujeme profesionálny prístup, odbornú starostlivosť a vzájomnú dôveru. Po oboznámení sa s Vašim problémom Vám podrobne vysvetlíme Vaše právne možnosti odporučíme pre Vás vhodné riešenie.

Radi Vám poskytneme viac informácií na osobnom stretnutí.

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

prečo si vybrať nás ?

široký záber pôsobnosti

všetky právne služby pod jednou strechou

kvalita

vysoká kvalita dôslednosti v každej službe

prístup

spoľahlivosť a ústretovosť nášho tímu

OBCHODNÉ PRÁVO

Poskytujeme kompletné právne poradenstvo pri podnikaní a najmä nasledujúce právne služby:

 

 • Založenie obchodných spoločností
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach
 • Prevody obchodných podielov a fúzie spoločností
 • Likvidácia a zrušenie obchodných spoločností
 • Právne služby v oblasti konkurzného práva
 • Zmluvné podklady k úprave obchodných vzťahov
 • Pripomienkovanie obchodných zmlúv

POZEMKOVÉ PRÁVO

Radi Vám pomôžeme s riešením problémov týkajúcich sa nasledovných právnych oblastí:

 

 • Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Predkupné právo
 • Nájom a podnájom poľnohospodárskej pôdy
 • Ukončenie nájomného vzťahu, spor o vydanie pôdy
 • Pozemkové spoločenstva (urbáre) – zakladanie, zmeny a správa
 • Výkup pozemkov

ZÁPIS DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

V registri partnerov verejného sektora musia byť povinne zapísané osoby, ktoré prijímajú od štátu, samosprávy alebo iných subjektov verejného sektora napojených na štát, finančné plnenie, majetok alebo majetkové práva, pričom predmet týchto plnení presahuje zákonom určený limit.

 

 • Tieto osoby sú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. označované ako partneri verejného sektora.
 • Zákon tiež stanovuje, že zápis do zoznamu partnerov verejného sektora môže byť vykonaný iba oprávnenou osobou. Advokát je jednou z týchto oprávnených osôb, ktorá môže tento zápis vykonať.
 • Ak máte záujem o registráciu partnera verejného sektora, prípadne si nie ste istý, či sa Vás povinná registrácia týka, kontaktujte nás a my Vám radi poskytneme bližšie informácie.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Ak máte splatnú pohľadávku a dlžník Vám ju odmieta zaplatiť, obráťte sa na našu advokátsku kanceláriu a my Vám pomôžeme s vymáhaním Vašej pohľadávky.

 

Poskytujeme najmä prípravu pred žalobnej výzvy, mimosúdnu komunikáciu s dlžníkom, prípravu žaloby, zastupovanie v súdnom konaní, návrh na vykonanie exekúcie, prihlásenie pohľadávky do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.

ZÁPIS DO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

V prípade ak má Vaša spoločnosť záujem zúčastňovať sa vo verejných obstarávaniach, je vhodné aby bola zapísaná v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

 

 • Pre zúčastňovanie na verejnom obstarávaní a uzatváranie zmlúv je potrebné preukázať splnenie podmienok, ktoré definuje zákon o verejnom obstarávaní. Na preukázanie splnenia týchto podmienok Vám najjednoduchšie poslúži práve zápis v zozname hospodárskych subjektov.
 • Takýto zápis Vašej spoločnosti v zozname hospodárskych subjektov je platný počas doby 3 rokov.
 • Naša kancelária Vám vie ponúknuť právne služby spočívajúce v príprave a vybavení podkladov potrebných k samotnému zápisu ako aj zabezpečenie zápisu do tohto zoznamu.

PRÍPRAVA A VYPRACOVANIE ZMLÚV

Zmluvnú dokumentáciu vypracovávame a pripomienkujeme podľa individuálnych potrieb klienta s dôrazom na vyváženosť a férovosť zmluvy pre obe zmluvné strany.

 

Medzi najčastejšie požadované zmluvy patria: kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o zriadení alebo zrušení vecného bremena, licenčná zmluva, zmluva o dielo, nájomné a podnájomné zmluvy a ďalšie zmluvné typy.

ZASTUPOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ

Naša kancelária Vám poskytne právne poradenstvo pri riešení:

 

problematiky priestupkového konania, územného, stavebného, kolaudačného konania, vyvlastňovacieho konania, v oblasti ochrany životného prostredia, v oblasti banského práva, v procese pozemkových úprav a konaniach vedených na katastri nehnuteľností, pri príprave sťažností, podávaní návrhov na kontrolu zákonnosti prokuratúrou, pri príprave žiadostí v bežných oblastiach života, pri zmenách v údajoch, prepise vozidiel, evidencie obyvateľov, v konaniach s miestnou štátnou správou a samosprávou. Rozsah našej pôsobnosti je rozmanitý a preto nás môžete kontaktovať aj v iných než tu uvedených oblastiach.

ZASTUPOVANIE V TRESTNOM KONANÍ

V rámci trestného práva poskytujeme obhajobu obvinených v trestnom konaní.

 

Pri zastupovaní obvinených kladieme dôraz na dodržiavanie advokátskeho tajomstva a dôsledné dodržiavanie vôle a  práv obvinených. Vedenie obhajoby je nastavené zrozumiteľne pre obvineného a vždy po odbornom zhodnotení rizík zvolenej obhajoby. Okrem obhajoby obvinených poskytujeme právne služby poškodeným, oznamovateľom trestných činov, svedkom, zúčastneným osobám alebo podozrivým za účelom zabezpečenia ich práv a najlepších záujmov.

+421 944 272 007

zákaznícka linka

užitočné informácie

Akú väčšinu je potrebné dosiahnuť na schôdzi vlastníkov ?

    V praxi sa vlastníci bytov a nebytových priestorov, ale aj správca bytového domu  alebo predseda spoločenstva vlastníkov,...

Kto bude žalobcom a kto žalovaným pri neplatnosti hlasovania?

    V  článku Podmienky písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sme opísali podmienky písomného...

Zastupovanie na hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

    V predchádzajúcich článkoch sme sa už venovali tomu, ako má vyzerať hlasovanie na schôdzi alebo zhromaždení vlastníkov:...

Vydržanie nehnuteľnosti po novom

    Vydržanie nehnuteľností a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu po novom od 01.05.2021   Dňa 01.05.2021 nadobudol...

Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

    Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome   V predchádzajúcom článku...

naši partneri


Napíšte nám

Máte otázku? Neváhajte sa nás opýtať čo Vás zaujíma.

alebo

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.