Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

od | 23 apr. 2021 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

 

predchádzajúcom článku sme sa venovali podmienkam písomného hlasovania ustanoveným v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „zákon o vlastníctve bytov“ alebo ako „zákon“). Nedodržiavanie alebo obchádzanie podmienok hlasovania môže mať za následok neplatnosť výsledkov hlasovania bez rozdielu na tom, či išlo o písomné hlasovanie, hlasovania na schôdzi alebo hlasovanie na zhromaždení vlastníkov.

Zákon o vlastníctve bytov umožňuje prehlasovanému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, aby svoje práva uplatnil na súde žalobou. Prehlasovaný vlastník musí žalobou podanou na súd uplatniť svoje právo v lehote do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania, inak jeho právo zaniká. Výnimku z 30 dňovej lehoty predstavuje iba prípad, ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť a v tomto prípade má vlastník právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od oznámenia výsledku hlasovania.

Zákon nepredpisuje presnú formu žalobného návrhu. Žalobca si preto môže vybrať, akého konkrétneho nároku sa bude na súde domáhať. Môže to byť napríklad určenie, či rozhodnutie bolo prijaté, alebo nebolo prijaté, či výsledok hlasovania zaväzuje vlastníkov, alebo nezaväzuje vlastníkov alebo či je rozhodnutie platné alebo neplatné. Súdy skúmajú či boli dodržané zákonné a zmluvné podmienky hlasovania a konkrétneho napadnutého rozhodnutia.

Nedodržiavanie alebo obchádzanie formálnych podmienok hlasovania ustanovené v zákone alebo v zmluve predstavuje formálne alebo procesné nedostatky hlasovania. Pri procesných nedostatkoch súd nebude hodnotiť dôvody pochybení ani ich rozsah alebo závažnosť, ale bude posudzovať, či boli, alebo neboli dodržané všetky zákonné a zmluvné podmienky hlasovania.

Okrem procesných podmienok sa môžu prehlasovaní vlastníci obrátiť so žalobou na súd aj z dôvodov obsahových alebo materiálnych nedostatkov výsledkov hlasovania a to aj v prípade, ak zákonom ustanovená procedúra pri prijímaní rozhodnutia bola absolútne v poriadku. Súdy rozhodujú aj o žalobách prehlasovaného vlastníka, pokiaľ ide o také rozhodnutie, ktoré po obsahovej stránke predstavuje neprimeraný zásah do vlastníckych práv prehlasovaného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru.

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň so žalobou na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Súd prizná dočasné pozastavenie účinnosti rozhodnutia vtedy, keď je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo existuje obava, že by výkon rozhodnutia bol ohrozený. Preto priznanie dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia nie je samozrejmosťou, ale treba preukázať konkrétne dôvody na jeho priznanie.

V ďalších článkoch posúdime podmienky zastupovania počas hlasovania, procesnú subjektivitu v súdnych sporoch a aktuálne zmeny v hlasovaní z dôvodov protipandemických opatrení.

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.