Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

od | 23 apr. 2021 | 4 komentáre

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

 

predchádzajúcom článku sme sa venovali podmienkam písomného hlasovania ustanoveným v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „zákon o vlastníctve bytov“ alebo ako „zákon“). Nedodržiavanie alebo obchádzanie podmienok hlasovania môže mať za následok neplatnosť výsledkov hlasovania bez rozdielu na tom, či išlo o písomné hlasovanie, hlasovania na schôdzi alebo hlasovanie na zhromaždení vlastníkov.

Zákon o vlastníctve bytov umožňuje prehlasovanému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, aby svoje práva uplatnil na súde žalobou. Prehlasovaný vlastník musí žalobou podanou na súd uplatniť svoje právo v lehote do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania, inak jeho právo zaniká. Výnimku z 30 dňovej lehoty predstavuje iba prípad, ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť a v tomto prípade má vlastník právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od oznámenia výsledku hlasovania.

Zákon nepredpisuje presnú formu žalobného návrhu. Žalobca si preto môže vybrať, akého konkrétneho nároku sa bude na súde domáhať. Môže to byť napríklad určenie, či rozhodnutie bolo prijaté, alebo nebolo prijaté, či výsledok hlasovania zaväzuje vlastníkov, alebo nezaväzuje vlastníkov alebo či je rozhodnutie platné alebo neplatné. Súdy skúmajú či boli dodržané zákonné a zmluvné podmienky hlasovania a konkrétneho napadnutého rozhodnutia.

Nedodržiavanie alebo obchádzanie formálnych podmienok hlasovania ustanovené v zákone alebo v zmluve predstavuje formálne alebo procesné nedostatky hlasovania. Pri procesných nedostatkoch súd nebude hodnotiť dôvody pochybení ani ich rozsah alebo závažnosť, ale bude posudzovať, či boli, alebo neboli dodržané všetky zákonné a zmluvné podmienky hlasovania.

Okrem procesných podmienok sa môžu prehlasovaní vlastníci obrátiť so žalobou na súd aj z dôvodov obsahových alebo materiálnych nedostatkov výsledkov hlasovania a to aj v prípade, ak zákonom ustanovená procedúra pri prijímaní rozhodnutia bola absolútne v poriadku. Súdy rozhodujú aj o žalobách prehlasovaného vlastníka, pokiaľ ide o také rozhodnutie, ktoré po obsahovej stránke predstavuje neprimeraný zásah do vlastníckych práv prehlasovaného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru.

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň so žalobou na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Súd prizná dočasné pozastavenie účinnosti rozhodnutia vtedy, keď je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo existuje obava, že by výkon rozhodnutia bol ohrozený. Preto priznanie dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia nie je samozrejmosťou, ale treba preukázať konkrétne dôvody na jeho priznanie.

V ďalších článkoch posúdime podmienky zastupovania počas hlasovania, procesnú subjektivitu v súdnych sporoch a aktuálne zmeny v hlasovaní z dôvodov protipandemických opatrení.

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

4 komentáre

 1. zdenka Kubranská

  Dobrý deň.

  Rada by som uskutočnila konzultáciu ohľadom písomného hlasovania, prípadne analýzu uskutočneného písomného hlasovania k žiadosti o úver zo Štátneho Fondu rozvoja bývania.
  Poskytujete konzultácie? Hľadala som cenník úkonov, prípadne aj možnosť krátkej bezplatnej konzultácie.

  S pozdravom

  Mgr.Z.Kubranská

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   ďakujeme za Váš príspevok. Radi sa Vám budeme venovať vo veciach týkajúcich sa písomného hlasovania. Cenník je individuálny a závisí vždy od konkrétneho prípadu. Každú požiadavku o konzultáciu, o právne služby alebo cenník môžete adresovať aj na naše kontaktné údaje Kontakt alebo kontaktný formulár.
   Na Váš dopyt odpovedám priamo do Vášho mailu.
   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
 2. Anna Tomašcová

  Dobrý deň,
  požiadala by som o radu, či je platný písomný hlasovací hárok, ak nie sú v ňom uvedení aktuálni majitelia bytov.ako overovatelia písomného hlasovania sme uviedli, že hlasovací hárok je neplatný.
  správca bytov tvrdí, že je platný.
  a ešte sa chcem informovať, či sme povinný odovzdať hlasovací hárok, keĎ je podľa nás neplatný.

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   ďakujeme za Váš príspevok a otázku. V písomnom hlasovaní hlasujú vlastníci bytov a nebytových priestorov, preto sa hlasovanie umožňuje len vlastníkom a nie tretím osobám. Ak je v čase vykonania hlasovania hlasujúca osoba vlastníkom, tak išlo o hlasovania vlastníka, ak v čase hlasovania osoba už nebola vlastníkom, tak sa jej hlasovanie neumožní. Overovatelia podpisov overujú písomné hlasovanie a teda či hlasujúca osoba vyjadruje dobrovoľne svoj názor a či je totožnosť hlasujúcej osoby zhodná s údajmi vlastníka na hlasovacom lístku. Do oprávnení overovateľov nepatrí ani vyhodnocovanie, či je hlas platný alebo neplatný a ani ich uschovávanie, vydanie alebo nevydanie.
   V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia odpovede ma prosím kontaktujte Kontakt .
   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.