Vydržanie nehnuteľnosti po novom

od | 28 máj. 2021 | 1 komentár

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Vydržanie nehnuteľností a práva zodpovedajúceho vecnému bremenu po novom od 01.05.2021

 

Dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa novelizoval Civilný mimosporový poriadok. Nové znenie Civilného mimosporového poriadku v ustanoveniach § 359a až § 359k  nanovo upravuje konanie o potvrdení vydržania nehnuteľností a práv zodpovedajúcich vecným bremenám, ktoré od 01.05.2021 bude prebiehať výhradne na súde. Zákonodarca teda vyňal právomoc rozhodovania o vydržaní nehnuteľností z kompetencie notárov, ktorí do 30.04.2021 mali o ňom právomoc rozhodovať v pomerne krátkom a neverejnom procese.

Nová právna úprava konania o potvrdení vydržania má za cieľ najmä ochranu vlastníckeho práva a zároveň zachovanie princípu právnej istoty.

Konanie o potvrdení vydržania sa začína výlučne na návrh osoby, ktorá o sebe tvrdí, že vydržala vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vydržala právo zodpovedajúce vecnému bremenu. V návrhu je okrem všeobecných náležitostí potrebné uviesť aj všetky podklady a dokumenty, ktoré osvedčujú vydržanie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Práve preukázanie osvedčenia nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním je tou najpodstatnejšou náležitosťou pre vydanie súdneho rozhodnutia, ktoré bude deklarovať vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Miestna príslušnosť súdu, na ktorý sa návrh podáva je viazaná na umiestnenie nehnuteľnosti.

Zakomponovanie časti konania o potvrdení vydržania, v ktorom súd vydáva vyzývacie uznesenie a je povinný čakať na doručenie prípadných námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania, je prostriedkom zabezpečenia právnej istoty, ktorá sa prijatím novely zákona sledovala.

Nové konanie o potvrdení vydržania v skratke:

V konaní o potvrdení vydržania súd najskôr rozhoduje o prípadnom odmietnutí alebo zamietnutí návrhu na začatie konania. Ak súd návrh neodmietne, súd začne preskúmavať či navrhovateľ osvedčil nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním. Ak navrhovateľ osvedčí splnenie podmienok na nadobudnutie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, súd vydá vyzývacie uznesenie, v ktorom vyzve verejnosť na uplatnenie prípadných námietok proti rozhodnutiu súdu o potvrdení vydržania vlastníckeho práva. Súd zároveň určí lehotu na podávanie týchto námietok, ktorá však nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov odo dňa zverejnenia vyzývacieho uznesenia. Ak námietky neboli podané v určenej lehote alebo boli súdom odmietnuté, súd vydá uznesenie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu.

Záverom možno zhrnúť, že zavedenie novej právnej úpravy osobitného konania o potvrdení vydržania vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a prenesenie právomoci rozhodovania o vydržaní vlastníckeho práva na súd sledovalo najmä odstránenie aplikačných problémov predchádzajúcej úpravy ako aj zneužívanie procesu vydržania v právomoci notárov na úkor ochrany vlastníckeho práva.

Ak máte záujem zistiť, či sú u Vás naplnené podmienky na vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vydržanie vecného bremena, prípadne máte záujem o vypracovanie návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania, môžete nás kontaktovať a my Vám radi odpovieme.

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

1 komentár

  1. Viera bíziková

    Dakujem

    Odpoveda

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.