Hlasovanie vlastníkov bytov „na diaľku“ pomocou elektronických prostriedkov

od | 18 apr. 2021 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Hlasovanie vlastníkov bytov „na diaľku“ pomocou elektronických prostriedkov, účinné od 31.03.2021

 

S účinnosťou od 31.03.2021 sa mení spôsob hlasovania pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov počas trvania pandémie COVID 19. Národná rada SR reagovala na problémový výkon hlasovania počas pandémie v bytových domoch, v ktorých vykonáva správu správca. Na tento problém sme poukázali aj my v článku zo dňa 24.01.2021 s názvom: „Výkon správy v bytových domoch počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie (hlasovanie per rollam)“.

Právna úprava neumožňovala správcom v bytových domov realizovať hlasovanie prostredníctvom korešpondenčného hlasovania ani hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Od 31.03.2021 sa mení zákonná úprava a počas trvania pandémie sa umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov uplatniť svoje hlasovacie právo aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej aj ako elektronické hlasovanie).

Vlastníci hlasujúci pomocou elektronického hlasovania sa nemôžu dať na hlasovaní zastúpiť inou osobou. Výkon hlasovania sa má uskutočniť takým spôsobom, ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní. Zákon bližšie nešpecifikuje, akými prostriedkami sa má hlasovanie uskutočniť. Necháva sa voľný priestor pre organizátorov hlasovania na to, aby sa sami vysporiadali s problémami pri hlasovaní a to s ohľadom na konkrétnu štruktúru hlasujúcich vlastníkov. Zásadným faktorom pre úspešné hlasovanie bude vôľa vlastníkov na úspešnom realizovaní hlasovania. Hlasovanie môže prebiehať prostredníctvom online konferencii, konferenčných telefonátov, videokonferencií, prostredníctvom e-mailu a cez také platformy a prostriedky, aké si zvolí organizátor hlasovania.

Organizátor hlasovania bude musieť zabezpečiť overenie totožnosti zúčastnených, určiť jednoznačný a nezameniteľný spôsob hlasovania, zabezpečiť ochranu hlasovania a výsledkov hlasovania pred neoprávneným zásahom.

Organizátor hlasovania bude povinný podľa § 36f zákona č. 67/2020 Z. z.

  1. „vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
  2. prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
  3. bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
  4. uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
  5. zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.“

Umožniť hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bolo nevyhnutným opatrením počas obdobia pandémie. V prípade úspechu tohto modelu elektronického hlasovania bude vhodné uvažovať o doplnení elektronického hlasovania priamo do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

V ďalších článkoch posúdime podmienky zastupovanie počas hlasovania a procesnú subjektivitu v súdnych sporoch.

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.