Hlasovanie vlastníkov bytov „na diaľku“ pomocou elektronických prostriedkov

od | 18 apr. 2021 | 2 komentáre

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Hlasovanie vlastníkov bytov „na diaľku“ pomocou elektronických prostriedkov, účinné od 31.03.2021

 

S účinnosťou od 31.03.2021 sa mení spôsob hlasovania pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov počas trvania pandémie COVID 19. Národná rada SR reagovala na problémový výkon hlasovania počas pandémie v bytových domoch, v ktorých vykonáva správu správca. Na tento problém sme poukázali aj my v článku zo dňa 24.01.2021 s názvom: „Výkon správy v bytových domoch počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie (hlasovanie per rollam)“.

Právna úprava neumožňovala správcom v bytových domov realizovať hlasovanie prostredníctvom korešpondenčného hlasovania ani hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Od 31.03.2021 sa mení zákonná úprava a počas trvania pandémie sa umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov uplatniť svoje hlasovacie právo aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej aj ako elektronické hlasovanie).

Vlastníci hlasujúci pomocou elektronického hlasovania sa nemôžu dať na hlasovaní zastúpiť inou osobou. Výkon hlasovania sa má uskutočniť takým spôsobom, ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní. Zákon bližšie nešpecifikuje, akými prostriedkami sa má hlasovanie uskutočniť. Necháva sa voľný priestor pre organizátorov hlasovania na to, aby sa sami vysporiadali s problémami pri hlasovaní a to s ohľadom na konkrétnu štruktúru hlasujúcich vlastníkov. Zásadným faktorom pre úspešné hlasovanie bude vôľa vlastníkov na úspešnom realizovaní hlasovania. Hlasovanie môže prebiehať prostredníctvom online konferencii, konferenčných telefonátov, videokonferencií, prostredníctvom e-mailu a cez také platformy a prostriedky, aké si zvolí organizátor hlasovania.

Organizátor hlasovania bude musieť zabezpečiť overenie totožnosti zúčastnených, určiť jednoznačný a nezameniteľný spôsob hlasovania, zabezpečiť ochranu hlasovania a výsledkov hlasovania pred neoprávneným zásahom.

Organizátor hlasovania bude povinný podľa § 36f zákona č. 67/2020 Z. z.

 1. „vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
 2. prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
 3. bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
 4. uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
 5. zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.“

Umožniť hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bolo nevyhnutným opatrením počas obdobia pandémie. V prípade úspechu tohto modelu elektronického hlasovania bude vhodné uvažovať o doplnení elektronického hlasovania priamo do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

V ďalších článkoch posúdime podmienky zastupovanie počas hlasovania a procesnú subjektivitu v súdnych sporoch.

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

2 komentáre

 1. Ján Kiššík

  Váženy pán Dr. Jesenič!
  Tuto píšete o zákone 67/2020, ale isto máte na mysli zákon 115/2021, ktorý tento zákon upravuje. Problém sa mi javí práve v tom, že tento zákon neurčuje pravidlá, akým spôsobom má prebiehať zabezpečenie zákonných požiadavok na bezpečné hlasovanie. Oproti kvalifikovanému elektronickému podpisu (KEP) sa tým vytvárajú značné nedostatky technického charakteru, ktoré zpochybnujú všetky takto prevedené hlasovania. Systém KEP predstavuje najvyšší technický štandard identifikácie účastníka hlasovania a zistenia pravosti jeho vôle, iné systémy sú pomerne ľahko manipulovateľné. Žiadne šifrovanie, to znamená možnosť manipulácie odovzdaného hlasu. Preverenie cez SMS bolo už pred dobrým časom v bankovom sektore označené ako napadnuteľné a nevhodné pre bankové účely. Ten istý systém, propagovaný ZLSBD, má byť ale dostačujúci na hlasovanie o bratí úveru a zaviazaní sa k splátkam na 20 rokov? Ako má jednoduchý užívateľ viesť dôkaz, že nehlasoval alebo hlasoval ináč, keď iba správca má prístup ku systému, a iba programátor má vedomosti o kvalite zabezpečenia? Keď je systém cierna skrinka, o ktorej výrobca tvrdí, že je bezpečný, ale nikto to nemôže overiť a preveriť či sa v ňom nachádzajú zadné dvierka, ako môže nahradiť KEP? Lebo ak môže, načo potom KEP pri hlasovaní podľa §190 d obchodného zákonníka? Nebude ten obchodný zákonník mať predsa len pravdu; Na rozdiel od zákona 115/2021 nebol šitý horúcou ihlou v podmienkach pandemického rozvratu štátnych institúciǐ nie práve sršiacich kompetenciou.

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   ďakujeme za Váš ďalší príspevok. Zákon č. 67/2020 Z. z. bol k dnešnému dňu novelizovaný 16 krát a medzi inými aj zákonom č. 115/2021 Z. z.

   V predmetnom článku
   Hlasovanie vlastníkov bytov „na diaľku“ pomocou elektronických prostriedkov som vyjadril základné povinnosti organizátora hlasovania pri hlasovaní „na diaľku“ ako povinnosť zabezpečiť overenie totožnosti zúčastnených, povinnosť určiť jednoznačný a nezameniteľný spôsob hlasovania, povinnosť zabezpečiť ochranu hlasovania a výsledkov hlasovania pred neoprávneným zásahom. Správca v úzkej súčinnosti s vlastníkmi by mali určiť takú elektronickú platformu, ktorou sa naplnia zákonné náležitosti a ktorá bude zároveň pre vlastníkov najviac vyhovujúca. Zákonodarca vyriešenie tejto otázky nechal na organizátoroch hlasovania a to s ohľadom na rýchlo sa rozvíjajúce technické postupy. V elektronickom sektore existujú platené aj bezplatné platformy, ktoré spĺňajú predpoklady pre dosiahnutie platného hlasovania.

   Pokiaľ ide o otázky kontroly a spätného preukazovania výsledkov hlasovania, tak tieto je potrebné riešiť rovnako ako pri akomkoľvek inom hlasovaní a obrátiť sa na správcu. V prípade pochybnosti má vlastník právo obrátiť sa na súd, čomu som sa čiastočne venoval napr. v článku Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

   S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.