Kto bude žalobcom a kto žalovaným pri neplatnosti hlasovania?

od | 3 sep. 2021 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

V  článku Podmienky písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sme opísali podmienky písomného hlasovania ustanovené zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako zákon o vlastníctve bytov alebo ako „zákon“).

 

V článku Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sme sa podrobne venovali dôvodom, pre ktoré môže byť písomné hlasovanie vyhlásené za neplatné. Ak sa nedodržujú podmienky hlasovania bez rozdielu na tom, či išlo o písomné hlasovanie, hlasovanie na schôdzi, hlasovanie na zhromaždení vlastníkov alebo hlasovanie pomocou elektronických prostriedkov, tak výsledok hlasovania môže byť vyhlásený za neplatný.

 

O neplatnosti hlasovania rozhodujú súdy. Súdy sa zaoberajú len takými podaniami, ktoré spĺňajú formálne náležitosti žaloby označené v zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Medzi základnú podmienku úspechu v spore o neplatnosť hlasovania vlastníkov bytov patrí správne označenie strán sporu. Žalobcom je vždy prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Problémom je správne označenie žalovaného.

 

S nesprávnym označením žalovaného sa súdy stretávajú veľmi často. Označenie strán sporu je pritom jedna zo základných náležitostí žaloby. Tu môžu nastať dve situácie, pričom prvá situácia sa dá napraviť alebo v dôsledku druhej situácie nastane prehra v súdnom konaní.

 

V prvej situácii je žalobca alebo žalovaný označený nedostatočne. Fyzické osoby sa označujú celým menom a priezviskom, trvalým bydliskom a dátumom narodenia. Právnické osoby (napríklad obchodné spoločnosti) sa označujú svojim názvom, IČO-m a sídlom. Na nedostatočné označenie žalobcu súd upozorní.

 

V druhej situácii dochádza k tomu, že žalobcom je osoba, ktorá nie je aktívne legitimovaná alebo je označený taký žalovaný, ktorý nie je pasívne legitimovaný. Ak v žalobe žalobca označí nesprávneho žalovaného, tak to má za následok celkový neúspech v súdnom konaní. Vzhľadom na fakt, že žalobu je potrebné podať do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania, tak žalobca už nestihne podať novú žalobu, ak v prvej žalobe označil zlého žalovaného.

 

Žalobcovia často ako žalovaného označia správcu alebo spoločenstvo. Správca a spoločenstvo sú samostatné subjekty, ktoré sú odlišnou osobou od vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Preto ani správca ani spoločenstvo nie je pasívne legitimovaný v súdnom konaní o neplatnosť hlasovania. Pri hlasovaní, ktoré má byť vyhlásené za neplatné rozhodovali vlastníci a preto žalovaným v súdnom konaní musia byť všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a žaloba proti správcovi alebo spoločenstvu musí byť súdom zamietnutá.

 

Správca a spoločenstvo bude na súde zastupovať tých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, proti ktorým smeruje žaloba o neplatnosť. Zákon o vlastníctve bytov na to dáva správcovi a spoločenstvu výslovné oprávnenie v ust. § 9 ods. 8 zákona o vlastníctve bytov.

 

Na správne označenie žalovaného je potrebné poznať príslušné právne predpisy a aktuálnu judikatúru, preto pred podaním žaloby proti neplatnosti hlasovania vlastníkov bytov je vhodné vyhľadať odbornú právnu pomoc u advokáta. NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ. Vyžiadajte si cenovú ponuku.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.