Zastupovanie na hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

od | 3 sep. 2021 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

V predchádzajúcich článkoch sme sa už venovali tomu, ako má vyzerať hlasovanie na schôdzi alebo zhromaždení vlastníkov:

Samostatnú kapitolu hlasovania vlastníkov predstavuje správne zastúpenie vlastníka bytu pri hlasovaní. Vlastníci bytov alebo nebytových priestorov sa môžu pri hlasovaní nechať zastúpiť inou osobou. Nechať sa zastúpiť pri hlasovaní je možné pri písomnom hlasovaní, pri hlasovaní na schôdzi, pri hlasovaní na zhromaždení vlastníkov. Nie je vylúčené ani zastúpenie vlastníka pri hlasovaní podľa osobitného zákona č. 62/2020 Z. z a teda pri hlasovaní per rollam (elektronické alebo korešpondenčné hlasovanie), ktoré sa však týka len hlasovania v domoch, kde je zriadené spoločenstvo.

Zastúpenie vlastníka pri hlasovaní je však priamo zákonom vylúčené v prípade hlasovania prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie podľa § 36f zákona č. 67/2020 Z. z. (hlasovanie cez online konferenciu, konferenčné telefonáty, videokonferenciu, prostredníctvom e-mailu a cez iné platformy). Túto formu hlasovania môžu využiť správcovia počas trvania pandémie s účinnosťou od 31.03.2021 a teda táto forma hlasovania nevychádza zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „zákon o vlastníctve bytov“).  Pre túto formu hlasovania sa vyžaduje osobné hlasovanie vlastníka.

Plná moc pre účely hlasovania na schôdzi vlastníkov musí mať písomnú formu a podpis vlastníka bytu, ktorý plnú moc udeľuje, musí byť na plnej moci úradne overený. Zákon pozná dve skupiny plných mocí na zastupovanie pri hlasovaní. (1) Prvou je udelenie tzv. generálnej plnej moci na zastupovanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka. Generálna plná moc nemôže obsahovať žiadne obmedzenie a taká plná moc sa bude vzťahovať aj na prevod bytu alebo nebytového priestoru alebo jeho zaťaženie. (2) Druhou možnosťou je udelenie plnej moci na zastupovanie na konkrétnej schôdzi. Súčasťou takej plnej moci je príkaz pre splnomocnenca, ako má splnomocnenec hlasovať za vlastníka pri konkrétnych otázkach.

Všeobecne znejúce plné moci na zastupovanie na všetkých hlasovaniach bez toho, aby išlo o generálnu plnú moc alebo bez toho, aby plná moc obsahovala príkaz ako hlasovať je nepoužiteľná pri hlasovaní a nemožno na ňu pri hlasovaní prihliadať.

Splnomocnená osoba je povinná sa pri hlasovaní preukázať originálom plnej moci, pričom rovnakú právnu silu ako originál bude mať aj úradne overená kópia platne udelenej plnej moci. Vlastník môže pritom na hlasovanie splnomocniť akúkoľvek inú osobu a teda aj osobu, ktorá nevlastní v bytovom dome žiaden byt alebo nebytový priestor. Zákon o vlastníctve bytov v ustanovení § 14 ods. 4 vypočítava osoby, ktorým nie je možné udeliť plnú moc a to správcovi a osobám o ktorých zvolení alebo odvolaní sa má hlasovať (napríklad zástupca vlastníkov, člen rady a pod.).

Pre správnu formuláciu plnej moci je potrebné poznať aktuálne platné právne predpisy a mať skúsenosti s vedením hlasovania na schôdzi. Za účelom právneho poradenstva a prípravy podkladov nás môžete kontaktovať.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.