Písomné hlasovanie vlastníkov

od | 25 jan. 2021 | 9 komentáre

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Podmienky písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov sa zúčastňujú na správe domu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len ako „zákon o vlastníctve bytov“ alebo ako „zákon“osobným hlasovaním na schôdzi alebo na zhromaždení (1) alebo písomným hlasovaním (2). Prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii sa forma hlasovania rozšírila na hlasovanie per rollam prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo korešpondenčného hlasovania (3), pričom túto možnosť majú len tie domy, ktorých správu zabezpečuje spoločenstvo a len počas núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Písomné hlasovanie je v zákone o vlastníctve bytov upravené podrobne v ustanoveniach § 14 až § 14b. Pre hlasovanie platí, že na každý byt a nebytový priestor v dome pripadá jeden hlas, bez ohľadu na to, či je byt alebo nebytový priestor v dome v spoluvlastníctve viacerých osôb. Písomné hlasovanie vyhlasuje správca alebo v prípade spoločenstva rada a to tak často je to potrebné a vždy, keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda spoločenstva. O konaní písomného hlasovania sa môžu rozhodnúť aj priamo vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov. Začiatok písomného hlasovania sa musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti predsedu alebo aspoň štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade ak sa o písomnom hlasovaní rozhodlo na schôdzi alebo zhromaždení, tak je termín začiatku písomného hlasovania spravidla súčasťou rozhodnutia. Zákon myslí, aj na situáciu, ak by správca alebo rada nesplnili svoju povinnosť zvolať písomné hlasovanie a vtedy sa právo vyhlásiť písomné hlasovanie presúva na  vlastníkov bytov (aspoň jednej štvrtiny) alebo predsedu spoločenstva.

Čas, hodina, miesto a otázky písomného hlasovania musí vyhlasovateľ písomného hlasovania vlastníkom oznámiť najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o písomnom hlasovaní sa musí doručiť v listinnej podobe každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru (ak nie je v zmluve určený iný spôsob doručenia)  a zároveň aj správcovi alebo predsedovi (ak sa ich rozhodovanie dotýka).

Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na jednej alebo viacerých hlasovacích listinách, ktoré obsahujú úplné znenie schvaľovaného návrhu, otázky označené poradovými číslami, termín hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, jeho súhlas alebo nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu hlasovania. Podpis vlastníka na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise. Overovatelia hlasovania musia byť zvolení už skôr na schôdzi vlastníkov. Zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní.

Výsledok písomného hlasovania zisťuje osoba v závislosti od toho, kto písomné hlasovanie vyhlásil a teda buď správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov. Výsledok hlasovania sa zisťuje až po vykonaní písomného hlasovania a vždy za prítomnosti dvoch overovateľov.

Podmienky písomného hlasovania ustanovené zákonom o vlastníctve bytov alebo v zmluve o spoločenstve resp. v zmluve o výkone správy sa musia striktne dodržiavať. Pokiaľ priamo zákon alebo zmluva nepripúšťajú výnimky alebo odklony od podmienok písomného hlasovania, tak ich nedodržiavanie alebo obchádzanie môže mať za následok neplatnosť písomného hlasovania.

O výsledkoch písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica. Zápisnicu spravidla vyhotovuje osoba, ktorá  výsledky hlasovania zistila a teda buď správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov a podpíšu ju overovatelia. Zákon stanovuje minimálne obsahové náležitosti zápisnice a tá musí obsahovať najmä termín a miesto písomného hlasovania, otázky písomného hlasovania  a výsledky hlasovania, identifikáciu a podpisy overovateľov. Súčasťou zápisnice sú aj hlasovacie listiny, splnomocnenia prípadne vyhlásenia overovateľov.

Osoba, ktorá písomné hlasovanie vyhlásila zverejní výsledky hlasovania do siedmich dní od skončenia písomného hlasovania a to spôsobom, ktorý je v dome obvyklý. V oznámení o výsledku hlasovania sa uvádza dátum zverejnenia, ktorý má základný význam pre posúdenie začiatku plynutia subjektívnych a objektívnych lehôt najmä pri uplatnení nárokov prehlasovaných vlastníkov na súde.

Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome bez ohľadu na to, či vlastník súhlasil alebo nesúhlasil s návrhom alebo vôbec nehlasoval.

V ďalších článkoch posúdime zastupovanie počas hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, právne následky nedodržania obsahových a formálnych náležitostí hlasovania, prostriedky nápravy a procesnú subjektivitu v súdnych sporoch.

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

9 komentárov

 1. ján MIHáLY sídl. RIMAVA 3 RS

  Včera sa uskutočnila čl. schôdza v bytovke. zvolal správca na schvalovanie tíchto bodov. 1, písomné hlasovanie, schva,
  lovanie na dobu neurčitú 2.Návrch na zvyšovane FOú 3. chvalovanie na montáž svietidiel na chodbách 4. montáž kamerováho systému do vestibuly. bolo nás menej ako nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. Schôdza nebola znova začatá o15 minútale predseda trval natom aby sa hlasovalo písomne. MOJA OTáZKA- NEMALA SA SCHôDZA ZAčAť O 15 MINÚT A V TíCHTO VECIACH HLASOVAť S NADPOLOVIčNOU VäčšINOU PRíTOMNíCH? ZA vašu odpove´DVOPRED Ďakujem.Mihály JÁN rs.

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň, ak sa na schôdzi má rozhodovať o veciach, ktoré sú vymenované v ustanovení § 14b odsek 1 až 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, tak sa vyžaduje prítomnosť väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a to prítomnosť buď nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov podľa odseku 1, dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov podľa odseku 2 alebo prítomnosť všetkých vlastníkov podľa odseku 3. Ak sa nerozhoduje o veciach upravených v odsekoch 1 až 3, tak sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov, ktorí sú prítomní na schôdzi. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neupravuje povinnosť opätovného začatia schôdze. V prípade ak bolo porušené niektoré z ustanovení o minimálnom počte vlastníkov pri hlasovaní, tak môže ísť o formálny nedostatok hlasovania – bližšie sa dočítate v našom článku Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome . V prípade ďalších otázok nás kontaktujte tu: Kontakt . S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
  • ján MIHáLY sídl. RIMAVA 3 RS

   Na schôdze vlastníkov zo40 vlastníkov bolo prítomních na zápisnici 16 vlastníkov. Skutočnosť je že jeden vlastník podpísal prezenčnú listinu a odišiel-nehlasoval, ja taktiež som nehlasoval za písomnéhlasovanie. Obydvaja sme vedení že sme hlasovali. Program schôdze- 1. Úvod 2. volba overovateľov a zapisovvateľa 3. Súhlas s montážou svietidiel na čidlo 4 Súhlas s montážou kam. systému 5 súhlas s navýšením nájomného. 6. odsúhlasenie písomného hlasovania 6. Disk. 7.Rôzné 8. záver Na listine písomného hlasovania sú bod č.3-4-5 Som zato že táto schôdza je neplatná. Počas návštevy u správcu predseda OSBD RS tvdil že všetko bolo zákonné. Aj teraz počas podpisovaní listí písomného hlasovania prehovorily matku vlastníka bytu aby za neho podpisovala.Ona má nijaké splnomocnenie bez označenia že by mohla písomné hlasovanie podpisovať v bodoch 3-4-5. poznamenám že predsedkyňa samosprávy je bývalá zamestnanˇkia OSBD a predseda s ňou stál špekuluje na SChôdziách. Prepáčte že Vás otravujem ale neznášám nespravedlivosť.mám 70r. a celý život som odsudzoval klamárov a podvodníkov. Za Vašu odpoveď a radu vopred ďakujem.

   Odpoveda
 2. Ladislav Reguly, Bajzova 18, ZA

  Dobrý deň,
  Nepozdáva sa mi AKO BOLI SPOčítané hlasy pri písomnom hlasovaní o vzatie úveru zo šFRB na rekonštrukciu BD.
  Je povinný správca BD sprístupniť mi k nahliadnutiu hlasovacie listiny, ktoré sú súčasťou zápisnice, a urobiť si z toho výpis, odpis, kópiu KTO a AKO HLASOVAL ? (Teda aj prepočítať hlasy?)
  A je správca povinný mi kópiu hlasovacích listín o hlasovaní (kto ako hlasoval) poskytnúť ?
  Za vašu odpoveď vopred Ďakujem. Ladislav Reguly.

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neobsahuje povinnosť správcu sprístupniť k nahliadnutiu originál hlasovacích lístkov. Spôsob písomného hlasovania a sčítavania hlasov je upravený v ust. § 14a zákona, podľa ktorého sú pri sčítavaní hlasov súčasne prítomní dvaja overovatelia, ktorí boli vopred odsúhlasení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Tento mechanizmus má zabezpečiť to, aby boli hlasovacie lístky sčítané správne. O výsledkoch hlasovania mala byť spísaná zápisnica s výsledkami hlasovania. Zákon na druhej strane neobsahuje ani zákaz toho, aby správca tieto hlasovacie lístky sprístupnil. V prípade podozrenia z nesprávneho sčítania hlasov máte právo podať žalobu na súd, k čomu sme sa venovali v článku: Platnosť alebo neplatnosť písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome . V prípade záujmu o právne služby nás neváhajte kontaktovať tu: Kontakt . S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
 3. Gabriela

  dobry den, ak som sa o hlasovani dozvedela neskor ako o 3 mesiace a nebola vobec na scodzu a ani na hlasovanie pozvana, mam este nejaku moznost zalovat spravcu, ze mi odoprel pravo sa zucastnit hlasovania ?

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   podľa ust. § 14a odsek 2 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov termín miesto a program schôdze musia byť vlastníkovi bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. Podľa odseku 1 ustanovenia § 14a termín konania schôdze vlastníkov musí byť určený tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najväčší počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zákon nevyžaduje, aby sa schôdze zúčastnil každý vlastník. Pre vyhodnotenie toho, či bolo zvolanie schôdze v súlade so zákonom bude potrebné poznať aj ustanovenia zmluvy o výkone správy. Dopĺňam, že po uplynutí objektívna trojmesačnej lehoty prehlasovaný vlastník už nemôže podať žalobu na súd. V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb nás neváhajte kontaktovať tu: Kontakt . S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda
 4. Michal domorak

  Moze pisOmne hlasovanie v Bd trvat 5dni? Zastupca vlastnikov nabada ze hocikedY mozu priniest vyplneny hlasovaci listok. Dakujemk

  Odpoveda
  • JUDr. Jozef Jesenič

   Dobrý deň,
   zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neobmedzuje vlastníkov bytov v tom, koľko dní alebo koľko hodín môže alebo nemôže trvať písomné hlasovanie. Zákonnou podmienkou je to, aby čas, hodina, miesto a otázky písomného hlasovania boli vlastníkom oznámené najneskôr sedem dní vopred. Písomné hlasovanie preto môže trvať aj dlhší čas, napr. aj 5 dní.
   Pri písomnou hlasovaní nemožno opomenúť povinnosť overenia hlasovacieho lístka dvoma zvolenými overovateľmi tak, ako je to uvedené v článku Písomné hlasovanie vlastníkov. V prípade záujmu o právne služby nás neváhajte kontaktovať tu: Kontakt . S pozdravom, JUDr. Jozef Jesenič, advokát

   Odpoveda

Trackbacks/Pingbacks

 1. Kto bude žalobcom a kto žalovaným pri neplatnosti hlasovania? | Advokátska kancelária JES-LEX s.r.o. - […] článku Podmienky písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sme opísali podmienky písomného hlasovania ustanovené zákonom č. 182/1993…

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

O

Obchodné právo

O

Pozemkové právo

O

Zápis do registra partnerov verejného sektora

O

Vymáhanie pohľadávok

O

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

O

Príprava zmlúv

O

Zastupovanie v správnom konaní

O

Zastupovanie v trestnom konaní

Celý obsah tejto webovej stránky podlieha ochrane podľa autorského práva. Kopírovanie, rozmnožovanie, rozširovanie a akékoľvek iné šírenie obsahu tejto webovej stránky je povolené iba s predchádzajúcim písomným súhlasom autora.

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.